HET MANAGEMENTTEAM

Piet Lampaert

Piet Lampaert

Voorzitter Raad van Bestuur Domino VZW
Martin Seeuws

Martin Seeuws

Directeur bewonerszorg

☎ 09/235 43 91

Het management van vzw Domino bestaat uit een tweemanschap. Arthur Delaruelle is directeur Administratie, Financiën en Patrimonium  en ikzelf ben directeur bewonerszorg. Ik ben verantwoordelijk voor de operationele werking van de verschillende entiteiten van de VZW Domino (residentiële oudervoorzieningen) en de VZW Bengelhof (kinderdagverblijf).

Voor de VZW Domino tracht ik samen met de medewerkers ervoor te zorgen dat de bewoner zich ‘thuis ‘ voelt in één van onze voorzieningen mede  door de implementatie van  een ‘lerende organisatie’ waarbij de medewerkers attent worden gemaakt op nieuwe inzichten in de zorg en begeleiding van bewoners en de conformiteit van de geldende regelgeving.
Als organisatie willen wij met een multidisciplinair team van professioneel ingesteld en voldoende bijgeschoold personeel instaan voor het creëren van een open huis waar de bewoner kan wonen en leven en de aangepaste zorgondersteuning kan krijgen met respect voor zijn autonomie en met inspraak voor de mantelzorger..Hierbij staat eveneens het behoud van waardigheid en maximale zelfredzaamheid centraal, zowel op gebied van wonen en leven. Waar nodig wordt zorg op maat verstrekt. Wij willen de bewoner in zijn totaliteit benaderen met aandacht voor zijn fysisch, psychisch en emotioneel welzijn.

Voor de VZW Bengelhof  is het bieden van een veilig en positief klimaat waar elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen, door te vertrekken vanuit een positieve benadering van het kind, een dagelijkse uitdaging voor het team. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van het kind zelf en trachten deze verder te ontwikkelen door het aanbieden van verrijkend materiaal en spel met als doel het kind zich taalkundig, motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel en creatief te laten ontplooien in samenwerking met de ouders.

Contact

Door te klikken op "Verstuur bericht" gaat u akkoord met ons Privacy beleid

Arthur Delaruelle

Arthur Delaruelle

Directeur administratie, financiën en patrimonium

☎ 09/235 42 89

Het management van vzw Domino bestaat uit een tweemanschap. Martin Seeuws is directeur Bewonerszorg en ikzelf ben directeur Administratie, Financiën en Patrimonium.
Ik ben tevens voorzitter van de Ondernemingsraad en als dusdanig verstrek ik ook de financieel-economische informatie, die door de commissaris-revisor is gecertificeerd, aan de vertegenwoordigers van de werknemers.
Sinds 1980(!) ben ik secretaris van de Raad van Bestuur en ben ik zo, en ook uit de aard van mijn functie, nauw betrokken bij de besluitvorming en de beleidsvoering. Van mij wordt daarbij verwacht dat ik de missie van de vereniging in de praktijk zet : residentiële ouderenzorg brengen aan de laagste prijzen maar van een bovengemiddeld kwalitatief niveau, daarbij aan gestage en voorzichtige expansie doen met het oog op schaalvoordelen en gefinancierd met autonome middelen, een actief en zuinig kostenbeleid voeren, en continue verbetering nastreven in de bedrijfsvoering.
Domino is lid van Zorgnet-Icuro, ik vertegenwoordig de sector bij deze koepelorganisatie als lid van de werkgroep Financieel en Economisch Beleid in de Ouderenzorg. Domino is ook lid van Gandanet, dit is een feitelijke vereniging binnen Zorgnet-Icuro van 14 Gentse private niet-commerciële woonzorgcentra, en waarin ik zetel namens WZC Domino en WZC Tempelhof.

Contact

Door te klikken op "Verstuur bericht" gaat u akkoord met ons Privacy beleid

 

Martin Claeys

Martin Claeys

Technisch directeur

☎ 09/235 42 96

Contact

Door te klikken op "Verstuur bericht" gaat u akkoord met ons Privacy beleid

Marc Van Parys

Marc Van Parys

Adjunct directeur bewonerszorg

☎ 09/235 41 97

Contact

Door te klikken op "Verstuur bericht" gaat u akkoord met ons Privacy beleid

 

 

Dr. Koen Verhofstadt

Dr. Koen Verhofstadt

Coördinerend raadgevend arts

☎ 09/235 43 95

Ik ben Koen Verhofstadt, huisarts in een Gentse groepspraktijk en sinds 2001 ben ik CRA in het woonzorgcentrum Domino. CRA wil zeggen “coördinerend en raadgevend arts” . Mijn taak bestaat er in om de medische zorg voor de bewoners te organiseren in samenwerking met de huisartsen en de hoofdverpleegkundigen. Wij werken bijvoorbeeld aan een uniform beleid inzake (zorg)infecties, proberen de hoeveelheid geneesmiddelen van de bewoners onder de loep te nemen en geven speciale aandacht aan de voorafgaande zorgplanning en eindelevenszorg. Ik behartig ook eventuele communicatieproblemen tussen huisartsen en de instelling of verpleging, tussen huisartsen onderling en in verband met de continuïteit van zorgverlening. Ik maak ook deel uit van het directiecomité en ben lid van de raad van bestuur. Op die manier ben ik een aanspreekpersoon voor het medische beleid op de verschillende niveaus in Domino. Ik ben niet de vervangende arts voor de huisartsen noch in het woonzorgcentrum, noch in de assistentiewoningen maar ook voor hen ben ik een aanspreekpersoon voor algemeen medische zaken.

Contact

Door te klikken op "Verstuur bericht" gaat u akkoord met ons Privacy beleid

 

 

Brecht Reyniers

Brecht Reyniers

Adjunct administratief directeur

☎ 09/ 235 42 80

Ik ben Brecht Reyniers en werk als adjunct administratief directeur in vzw Domino. In deze functie geef ik ondersteuning aan Arthur Delaruelle om de doelstellingen van de vereniging te realiseren, met extra aandacht voor de financiën en het personeelsbeleid. Dagelijks werken we aan residentiële ouderenzorg van een hoog kwaliteitsniveau, tegen de laagste prijzen. Daarnaast waken we ook over de correcte uitvoering van de administratieve processen en de optimalisatie van de bedrijfsvoering.


Contact