WIJ WILLEN

 • een wezenlijke bijdrage leveren tot de ouderenzorg door aan onze residenten een kwaliteitsvolle huisvesting en kwaliteitsvolle verpleegkundige /verzorgende diensten aan te bieden tegen de laagst mogelijke prijs gecombineerd met een hoog kwalitatief niveau
 • onafhankelijk blijven tegenover financiers en onze zelfstandigheid behouden
 • proactief inspelen op steeds wijzigende behoeften van ouderen en de huisvesting en de diensten daaraan aanpassen
 • een goed instellingsimago opbouwen
 • de wensen en de beslissingen rond het levenseinde van elke bewoner respecteren
 

 WIJ DOEN DIT DOOR

 • onze kapitaalstructuur gezond te houden en inzonderheid voldoende solvabel en winstgevend te blijven
 • aan actieve kostenbeheersing te doen
 • blijvend te investeren in huisvesting en diensten te voorzien die beantwoorden aan de behoefte van de hedendaagse mens
 • het personeel actief bij de besluitvorming te betrekken en ze te motiveren tot acties en gedragingen die in de lijn liggen van de doelstellingen en de strategie van de groep
 • de resident centraal te stellen in het beleid en hem/haar te laten participeren aan dit beleid door hem/haar inspraak te geven
 • mede te werken aan overheidsmaatregelen die gericht zijn op een zo goed mogelijk gebruik van de beschikbare openbare middelen
 • de bewoners en hun vertegenwoordigers te helpen hun beslissingen over het levenseinde te vervullen binnen het strikt wettelijk kader
 • kwaliteitsindicatoren op te stellen, op te volgen en de gepaste maatregelen te nemen welke zorgen voor een continue verbetering van de kwaliteit van de zorg en de huisvesting
 • een grote kostenefficiëntie na te streven in de bedrijfsvoering, o.m. door schaaleffecten na te streven die de gemiddelde kost per geproduceerde eenheid doen dalen, en door automatisatie en technologische vernieuwing door te voeren met het oog op de laagst mogelijke kostprijs